top of page

דבר עורך מידעון החוג לרפואת ילדים באוניברסיטת ת"א

בהתרגשות רבה אנו שמחים לפרסם את הגיליון הדיגיטלי הראשון של מידעון החוג לרפואת ילדים.

מטרת המידעון היא לקדם את שיתוף הפעולה והפצת המידע בין חברי החוג, לסקור הישגים מדעיים ואקדמיים, ובאופן כללי לדווח על הפעילות האקדמית הערה במוסדות השונים המסונפים לחוג.

למרות שעשינו כמיטב יכולתנו לכלול נושאים מעניינים ומגוונים, מטבע הדברים הגיליון הראשון איננו מושלם, ועדיין איננו כולל מידע מכלל המוסדות. לקראת הגיליון הבא נבקש לתקן זאת ולהרחיב את היריעה.

בחודשים הבאים אנו נשמח לקבל מכם מידע בכל תחום רלוונטי – למשל כנס חשוב במוסדכם, מחקר חשוב, שיתוף פעולה מחקרי, הישגים אקדמיים ועוד. נשאף לכך שבכל מוסד יהיה נציג אחראי על ריכוז החומרים ושליחתם למערכת המידעון.

זה המקום להודות לנציגים השונים שכבר טרחו, אספו וכתבו מאמרים וידיעות לגיליון הראשון:  ד"ר נעמה אפשטיין – שמיר, ד"ר איציק בר-אור – וולפסון, ד"ר ענת ירושלמי – דנה וד"ר שני לוין - מעייני הישועה.

תודה מיוחדת שלוחה לראש החוג, פרופסור אפי בילבסקי, על היוזמה ועל שיתוף הפעולה בתהליך ההקמה של הפרויקט.

ניתן לפנות אלי בכל הערה, שאלה או בקשה.

קיץ מוצלח ופורה לכל חברי החוג,

 ד"ר יואל לוינסקי (שניידר), עורך המידעון

About : About Us
bottom of page