top of page
  • החוג לרפואת ילדים

התגייסות מרשימה להוראה והדרכה של הסטודנטים במחזור הארבע שנתי

סבב ילדים במחזור הארבע שנתי – הפעם מחזור הסטודנטים גדול מהרגיל.


מאיה מור, מזכירת החוג היקרה, מבקשת למסור תודה רבה לכל המחלקות והמלר"דים ותודה גדולה ומיוחדת לכל מרפאות הקהילה שהתגייסו למשימה הכמעט בלתי אפשרית והסכימו לקלוט מספר סטודנטים גדול יותר ממה שהיו רגילים והכל תוך הקפדה ושמירה על איכות הוראה גבוהה ואיכותית.

שבוע ההוראה בקהילה הוא שבוע הוראה משמעותי ומאוד מוערך ע"י הסטודנטים.

תודה לכל המתגייסים להוראה והדרכה של הסטודנטים!

Post: Blog2_Post
bottom of page