top of page
  • תמונת הסופר/תהחוג לרפואת ילדים

ועדת חיפוש לבחירת ראש החוג החדש

השנה מסתיימת כהונתו של פרופ' בילבסקי כראש החוג לפדיאטריה.

התקנון לבחירת ראש חוג קובע שהבחירה תעשה על ידי ועדת חיפוש.


ועדת החיפוש כוללת 2 חברי ועדה מקרב חברי החוג בדרגת פרופסור חבר/ קליני, וכיו"ר הוועדה יכהן הדקאן.

חברי ועדת החיפוש ימונו ויאושרו על ידי מועצת החוג, מבין המועמדים (חברי סגל מדרגת פרופסור חבר ומעלה) שהציעו את עזרתם עד ה-30.04.21.


השמות שיבחרו בהצבעה יועברו לדיקאן ובמהלך הזמן הקרוב תתכנס הוועדה לבחירת מועמד מתאים.


בחירת ראש החוג הנבחר על ידי ועדת החיפוש, תובא לאישור מועצת החוג (הצבעה מדרגת מרצה ומעלה).

ראש החוג החדש יכנס לתפקידו בתאריך 01.09.21.Post: Blog2_Post
bottom of page