top of page
  • תמונת הסופר/תהחוג לרפואת ילדים

מינויים חדשים

ברכות לחברי החוג הבאים לרגל קבלת הדרגה האקדמית


  • פרופ' ליאורה הראל (שניידר) - פרופ' מן המניין קליני

  • פרופ' יצחק לוי (שניידר) - פרופ' מן המניין קליני

  • ד"ר לידיה גביס (תל השומר) - פרופ' חבר קליני

  • ד"ר בת אל בר אלומה (תל השומר) - מרצה

  • ד"ר נעמה אפשטיין ריגבי (שמיר) - מרצה

  • ד"ר אלכסנדר קראוטהמר (שניידר) - מרצה

  • ד"ר זקי הרצליך (איכילוב) - מדריך

  • ד"ר באר מוריה (איכילוב) - מדריך

  • ד"ר שמואלי עינת (שניידר) - מדריך

Post: Blog2_Post
bottom of page