top of page
  • דר' טל אורון, פרופ' משה פיליפ

סקר נוגדנים ארצי למציאת נוגדנים כנגד הלבלב לשם איתור מוקדם של סוכרת מסוג 1 בקרב הילדים בישראל


The Antibody Detection Israeli Research (ADIR)


כתבו: דר' טל אורון, פרופ' משה פיליפ

המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ע"ש ג'סי צ' ושרה לאה שפר, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל


רקע מדעי:

סוכרת מסוג 1 היא מחלה אוטואימונית המתרחשת כתוצאה מהרס של תאי β בלבלב.


שכיחות המחלה עלתה באופן דרמטי בשני העשורים האחרונים, במיוחד בילדים צעירים בני יותר מחמש שנים.

למחלה אין ריפוי והחולים בה מטופלים באינסולין כל חייהם.

בארץ, כבעולם כולו, כ30-40% מהמקרים החדשים מאובחנים עם חמצת מטבולית סוכרתיתDKA) ), אירוע מסכן חיים, שלו גם השפעות ארוכות טווח כגון ירידה באיזון המטבולי, עליה בסיכון למחלות קרדיווסקולריות ופגיעה בתפקודים העליונים של המח.

בשנים האחרונות מתחדדת ההבנה שאבחון סוכרת מסוג 1 בשלב הפרה-קליני יאפשר מניעה של אירועי DKA בנוסף לפתיחת אפשרויות להבנת המחלה ואולי אף לטיפול מוקדם שימנע את הופעתה.


אבחון מוקדם של המחלה, בשלב הפרה קליני, אפשרי ע"י איתור מוקדם של נוגדנים כנגד הלבלב.

ידוע, של- 80% מהילדים המאובחנים עם בשלב כלשהוא, יש שני נוגדנים או יותר כנגד הלבלב לפני גיל 5 וכן כי 84% מאלו עם נוגדנים חיוביים יפתחו סוכרת קלינית תוך 15 שנים.


לפיכך, בדיקת סקר יעילה המבוססת על נוגדנים כנגד הלבלב, תזהה ילדים בסיכון לפתח סוכרת, תמנע אירועי DKA מסכני-חיים, תאפשר הדרכה של משפחות הילדים הנמצאים בסיכון לפתח המחלה, ותסייע בהבנת המחלה ובפיתוח טיפולים שיאפשרו את מניעתה וריפויה.


מטרות מחקר סקר נוגדנים ארצי למציאת נוגדנים כנגד הלבלב לשם איתור מוקדם של סוכרת מסוג 1 בקרב אוכלוסיית הילדים בישראל:

1. פתוח תכנית סקר יעילה באוכלוסיית הילדים הכללית לאיתור נוגדנים כנגד הלבלב.

2. מניעת אירועי DKA בעת הופעת המחלה.

3. איתור ילדים בסיכון לחלות בסוכרת להם תוצע בעתיד השתתפות במחקרים הכוללים התערבות מוקדמת למניעת התפרצות המחלה, הבנת הפתוגנזה שלה ואיתור סמנים ביולוגיים חדשים.


שיטות ביצוע סקר נוגדנים ארצי

המחקר הינו שיתוף פעולה של מרפאות קהילה ומרכזי סוכרת בבתי חולים הפזורים בכל רחבי הארץ ויכלול כ 50,00 ילדים.

סקר הנוגדנים יבוצע במסגרת מרפאות הקהילה ויכלול ביצוע 2 בדיקות בדם קפילרי לאיתור נוגדנים כנגד הלבלב.

הבדיקה הראשונה תבוצע בגיל 9-18 חודשים ביחד עם ספירת הדם הרוטינית המבוצעת בגיל זה והבדיקה השנייה תבוצע בגיל שנתיים עד חמש שנים.

בדיקת הנוגדנים תבוצע בשיטה חדשנית מבוססת PCR ,Antibody Detectionby Agglutination-PCR (ADAP) המאפשרת איתור הנוגדנים בדיוק גבוה מהשיטות הנהוגות כיום ע"י שימוש בכ20 מיקרו-ליטר דם בלבד.


יבדקו 3 נוגדנים כנגד תאי הביטא במעבדה ייעודית המוקמת בימים אלה בבית החולים שניידר. ילדים שימצאו חיוביים ל-2 נוגדנים או יותר יופנו להמשך מעקב באחד ממרכזי הסוכרת הקרוב לביתם (בתי החולים רמב"ם, שניידר, ספרא, דנה-דואק, הדסה עין כרם וסורוקה).

במרכזי הסוכרת יעברו הילדים והוריהם הדרכה שתכלול היכרות עם מחלת הסוכרת, הערכת הדחק וטיפול בו במידת הצורך, במקביל למעקב קליני אחר סימנים מקדימים למחלת הסוכרת.

משך המחקר הינו 5 שנים והוא ממומן ע"י מענק מחקר מטעם הJuvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).


תוצאות צפויות

צפויים להתגלות כ 200-400 ילדים להם 2 נוגדנים או יותר כנגד תאי הביטא בלבלב.

בילדים אלו אחוז ה DKA באבחון המחלה צפוי לרדת אל מתחת ל5%.

במקביל, יתאפשר לילדים אלה בעתיד, במידה ויחפצו בכך, להשתתף במחקרי מניעת סוכרת.


המחקר הינו פיילוט לאפשרות עתידית לקיום הסקר כחלק מבדיקות השגרה בילדים.

Post: Blog2_Post
bottom of page